Loes Mulder, secretaris-generaal ministerie van SZW
Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie van VWS

Weet u dat er honderden aandachtsfunctionarissen radicalisering werken binnen jeugdorganisaties? Dit zijn professionals met specifieke expertise op het gebied van radicalisering en polarisatie. Zij zijn binnen hun organisatie het aanspreekpunt en ondersteunen hun collega’s bij vragen of knelpunten op dit terrein. Ze zorgen ervoor dat hun collega’s niet alleen met vragen blijven worstelen en dat er waar nodig samenwerking wordt gezocht met andere partijen. Doel is dat signalen van radicalisering sneller en effectiever worden opgepakt en dat wordt voorkomen dat een jongere verder radicaliseert.

Professionals die met en voor jeugd werken krijgen namelijk regelmatig te maken met vraagstukken rond radicalisering en polarisatie. Professionals kunnen hier behoorlijk mee worstelen. Dit bleek ook uit een onderzoek van speciaal rapporteur Naïma Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals (2017). Eén van haar aanbevelingen was om een adviespunt op te richten waar professionals terecht kunnen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd in februari 2018 Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) gelanceerd.

Platform JEP is ondergebracht bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Platform JEP ondersteunt professionals die vragen hebben op het gebied van polarisatie, radicalisering en extremisme. Bijvoorbeeld: Met wie kun je je zorgen over een jongere delen en hoe doe je dat op een veilige manier? Hoe blijf ik in gesprek met een jongere? Hoe zorg ik dat mijn organisatie mij hierbij ondersteunt? Door het verzamelen en verspreiden van kennis en kunde worden professionals, bestuurders en organisaties aangemoedigd om van en met elkaar te leren. Dat doet het platform in nauwe samenwerking met Stichting School en Veiligheid, het Landelijk Steunpunt Extremisme en het Nederlands Jeugdinstituut.

Met de online magazines wil Platform JEP thema’s op het gebied van radicalisering en polarisatie vanuit verschillende invalshoeken belichten. Om de ‘eenzame professional’ te voorzien van kennis en kunde en om ervoor te zorgen dat er netwerken binnen en tussen organisaties ontstaan waarin kennis en kunde rond preventie van radicalisering en polarisatie worden gedeeld en verspreid.

Dit eerste nummer gaat in op de rol van aandachtsfunctionarissen radicalisering. Hoe zien zij hun rol? Wat moet je ervoor kennen en kunnen? Wat hebben ze nodig van hun organisatie? En hoe blijven ze gemotiveerd?
Wat dit eerste nummer in ieder geval laat zien is hoe belangrijk het is om mensen en organisaties te hebben die zich committeren aan de preventie van radicalisering en die weten hoe ze elkaar moeten vinden en samenwerken.

Het is bijzonder om te zien hoe dat samenkomt in Platform JEP.
Met veel genoegen presenteren wij dan ook gezamenlijk het eerste digitale magazine van Platform JEP.

Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie van VWS
Loes Mulder, secretaris-generaal ministerie van SZW